Khóa học lập trình Javascript chuyên sâu

Bạn sẽ học được gì trong khóa học:

 • Hiểu rõ scope.
 • Hiểu rõ toán tử trong.
 • Hiểu rõ Object và Function.
 • Xử dụng thành thạo syntax của ES6..
 • Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay.
 • Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha.

Nội dung của khóa học Javascript 2021 chuyên sâu:

1. Khái niệm cơ bản
 • Syntax Parser, Execution Context, Lexical Environment là gì?
 • Name-Value Pair và Object là gì?
 • Global Object là gì?
 • Hoisting là gì?
 • Execution Stack là gì?
 • Scope Chain là gì?
2.Toán tử.
 • Dynamic Typing là gì?
 • 6 Primitives Type trong Javascript gồm những cái nào?
 • Toán tử và thứ tự ưu tiên là gì?
 • Coercion trong JS.
 • Tại sao nên dùng so sánh === trong JS.
 • Toán tử và && hoạt động ra sao.
3. Hàm cũng là object
 • Khởi tạo object.
 • Truy cập thành phần của object.
 • First class functions languages là gì?
 • Function Declaration và Function Expression.
4. This trong Javascript.
 • Call-site là gì?
 • Implicit binding là gì?
 • Implicit lost là gì?
 • This trong object.
 • Giới thiệu binding.
5. Hiểu thêm về hàm.
 • Function Arguments là gì?
 • Function overloading là gì?
 • ES6 default arguments là gì?
 • Immediately-invoked function expression là gì?
 • Closure là gì?
 • Closure – return object.
 • Closure – return mảng function.
 • Callback là sao?
 • Bind, call và apply.
 • Function borrowing là gì?
6. Hướng đối tượng trong Javascript.
 • Tổng quát về hướng đối tượng.
 • Prototype Inheritance là gì Prototype chain là sao?
 • Demo về prototype chain.
 • Hiểu rõ về __proto__ trong Javascript.
 • Reflection là gì?
 • Function constructor và từ khóa new.
 • Sử dụng .prototype như thế nào?
 • Ưu điểm của .prototype
 • Tạo primitive type từ function constructor.
 • Tạo đối tượng với Object.create.
 • Khái niệm mở rộng một object mặc định.
 • ES6 tạo object với class.
 • Kế thừa một class với extends.
 • Kế thừa một class với extends phần 2.
7. ES6: Tìm hiểu arrow function trong Javascript.
 • var let và const trong Javascript.
 • Khi nào dùng var, let và const.
 • Giới thiệu arrow function.
 • this trong arrow function.
 • Khi nào không nên dùng arrow function.
8. ES6 - Destructuring và Spread Operator.
 • Destructuring object.
 • Giá trị mặc định Destructuring.
 • Destructuring array.
 • Destructuring function.
 • Giới thiệu Spread Operator và cách dùng.
 • …spread operator và …rest operator khác nhau thế nào?
9. Object Literal Upgrade - Tạo Object không thể cool hơn.
 • Property value shorthand – Cùng tên bỏ được.
 • Method definition shorthand.
 • Computed property keys.
10. Concurrency model and Event Loop.
 • Javascript Engine là gì V8 là sao?
 • Synchronous và Asynchronous, callback queue và event loop là gì?
 • Blocking và Non-Blocking là gì?
11. ES6 - Promise trong Javascript.
 • Giới thiệu và cách dùng Promise.
 • 3 Trạng thái của Promise.
 • Tự tạo Promise.
 • Tại sao không dùng callback?
 • Hiểu rõ Promise chaining.
 • [Challenge] Promise chaining.
 • Sử dụng nhiều Promise với Promise.all
 • ES7 AsyncAwait – Bước tiến của Promise
12. Một số lưu ý.
 • Có nên thêm dấu ;
 • use strict.
 • Bạn đã hiểu vòng lặp trong Javascript chưa?
 •  for …. of trong Javascript.

Yêu cầu trong khóa học:

 • Máy vi tính kết nối internet (Windows, Ubuntu hoặc MacOS).
 • Ý thức tự học cao, trách nhiệm cao, kiên trì bền bỉ không ngại cái khó.
 • Không được nóng vội, bình tĩnh học, làm bài tập sau mỗi bài học.
 • Bạn không cần biết gì hơn nữa, trong khóa học tôi sẽ chỉ cho bạn những gì bạn cần phải biết.

XEM THÊM CÁC NỘI DUNG MIỄN PHÍ TẢI XUỐNG DÀNH CHO BẠN TẠI ĐÂY

Bạn nghĩ sao về post này?
close

Nhận ưu đãi khi có sẵn 🎁