Khóa học lập trình Javascript chuyên sâu

javascript

Bạn sẽ học được gì trong khóa học:

 • Hiểu rõ scope.
 • Hiểu rõ toán tử trong.
 • Hiểu rõ Object và Function.
 • Xử dụng thành thạo syntax của ES6..
 • Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay.
 • Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha.

Nội dung của khóa học Javascript 2021 chuyên sâu:

 • Syntax Parser, Execution Context, Lexical Environment là gì?
 • Name-Value Pair và Object là gì?
 • Global Object là gì?
 • Hoisting là gì?
 • Execution Stack là gì?
 • Scope Chain là gì?
 • Dynamic Typing là gì?
 • 6 Primitives Type trong Javascript gồm những cái nào?
 • Toán tử và thứ tự ưu tiên là gì?
 • Coercion trong JS.
 • Tại sao nên dùng so sánh === trong JS.
 • Toán tử và && hoạt động ra sao.
 • Khởi tạo object.
 • Truy cập thành phần của object.
 • First class functions languages là gì?
 • Function Declaration và Function Expression.
 • Call-site là gì?
 • Implicit binding là gì?
 • Implicit lost là gì?
 • This trong object.
 • Giới thiệu binding.
 • Function Arguments là gì?
 • Function overloading là gì?
 • ES6 default arguments là gì?
 • Immediately-invoked function expression là gì?
 • Closure là gì?
 • Closure – return object.
 • Closure – return mảng function.
 • Callback là sao?
 • Bind, call và apply.
 • Function borrowing là gì?
 • Tổng quát về hướng đối tượng.
 • Prototype Inheritance là gì Prototype chain là sao?
 • Demo về prototype chain.
 • Hiểu rõ về __proto__ trong Javascript.
 • Reflection là gì?
 • Function constructor và từ khóa new.
 • Sử dụng .prototype như thế nào?
 • Ưu điểm của .prototype
 • Tạo primitive type từ function constructor.
 • Tạo đối tượng với Object.create.
 • Khái niệm mở rộng một object mặc định.
 • ES6 tạo object với class.
 • Kế thừa một class với extends.
 • Kế thừa một class với extends phần 2.
 • var let và const trong Javascript.
 • Khi nào dùng var, let và const.
 • Giới thiệu arrow function.
 • this trong arrow function.
 • Khi nào không nên dùng arrow function.
 • Destructuring object.
 • Giá trị mặc định Destructuring.
 • Destructuring array.
 • Destructuring function.
 • Giới thiệu Spread Operator và cách dùng.
 • …spread operator và …rest operator khác nhau thế nào?
 • Property value shorthand – Cùng tên bỏ được.
 • Method definition shorthand.
 • Computed property keys.
 • Javascript Engine là gì V8 là sao?
 • Synchronous và Asynchronous, callback queue và event loop là gì?
 • Blocking và Non-Blocking là gì?
 • Giới thiệu và cách dùng Promise.
 • 3 Trạng thái của Promise.
 • Tự tạo Promise.
 • Tại sao không dùng callback?
 • Hiểu rõ Promise chaining.
 • [Challenge] Promise chaining.
 • Sử dụng nhiều Promise với Promise.all
 • ES7 AsyncAwait – Bước tiến của Promise
 • Có nên thêm dấu ;
 • use strict.
 • Bạn đã hiểu vòng lặp trong Javascript chưa?
 •  for …. of trong Javascript.

Yêu cầu trong khóa học:

 • Máy vi tính kết nối internet (Windows, Ubuntu hoặc MacOS).
 • Ý thức tự học cao, trách nhiệm cao, kiên trì bền bỉ không ngại cái khó.
 • Không được nóng vội, bình tĩnh học, làm bài tập sau mỗi bài học.
 • Bạn không cần biết gì hơn nữa, trong khóa học tôi sẽ chỉ cho bạn những gì bạn cần phải biết.
5/5 - (1 bình chọn)