Google LaMDA là gì? Tại sao có người cho rằng nó có tri giác?

LaMDA đã xuất hiện trên tin tức sau khi một kỹ sư của Google tuyên...[ĐỌC TIẾP]