Unbounce

Đây là một phầm mềm tạo Landing page cho các nhà tiếp thị. Các nhà tiếp thị có thể sử dụng nền tảng kéo và thả để tạo các trang Landing page tùy chỉnh, đáp ứng cho các chiến dịch tiếp thị của họ

Trang chủ: https://unbounce.com/